Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng (Làm việc tại trụ sở chính - HN)

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng (Làm việc tại trụ sở chính - HN)

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng (Làm việc tại trụ sở chính - HN)
Nhân viên kinh doanh dịch vụ tổng đài điện thoại, Cloud PBX, Cloud CC

Nhân viên kinh doanh dịch vụ tổng đài điện thoại, Cloud PBX, Cloud CC

Hỗ trợ tổ chức và thực hiện các sự kiện, giảm phương tiện, v.v.
Giao tiếp với người phát ngôn chính, liên lạc và trả lời các câu hỏi từ các phương tiện truyền thông / người có ảnh hưởng
Soạn thảo và phổ biến nội dung, chẳng hạn như thông cáo báo chí, lời mời tham gia sự kiện, phương tiện truyền thông, v.v.
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN QUẢN LÝ ĐỐI TÁC

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN QUẢN LÝ ĐỐI TÁC

Hỗ trợ tổ chức và thực hiện các sự kiện, giảm phương tiện, v.v.
Giao tiếp với người phát ngôn chính, liên lạc và trả lời các câu hỏi từ các phương tiện truyền thông / người có ảnh hưởng
Soạn thảo và phổ biến nội dung, chẳng hạn như thông cáo báo chí, lời mời tham gia sự kiện, phương tiện truyền thông, v.v.
TUYỂN QUẢN LÝ ĐỐI TÁC

TUYỂN QUẢN LÝ ĐỐI TÁC

Hỗ trợ tổ chức và thực hiện các sự kiện, giảm phương tiện, v.v.
Giao tiếp với người phát ngôn chính, liên lạc và trả lời các câu hỏi từ các phương tiện truyền thông / người có ảnh hưởng
Soạn thảo và phổ biến nội dung, chẳng hạn như thông cáo báo chí, lời mời tham gia sự kiện, phương tiện truyền thông, v.v.